Πιστοποιήσεις

Σήμερα, οι κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς ελέγχου τροφίμων απαιτούν υψηλές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις από τις εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και ποτών.Η εταιρεία μας, ηγέτιδα στον κλάδο της, εφαρμόζοντας εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους της παραγωγικής μας μονάδας, αλλά και στα προϊόντα μας, έχει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων Ποιότητας ISO 22000:2005 για την Επεξεργασία και Τυποποίηση προϊόντων Ρυζιού και Οσπρίων: Διεθνές Πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων. Εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRP’s και OPRP’s), τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης.
Τα σημαντικότερα οφέλη της επιχείρησης από τη συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι: η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης στη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων, η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών, η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων, το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης, η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Πιστοποιητικό International Food Standard – Higher Level 6th version για την Διαλογή, την Επεξεργασία και την Τυποποίηση προϊόντων ρυζιού και οσπρίων: To IFS αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της Ένωσης Γερμανών Λιανεμπόρων (HDE) και Γάλλων Λιανεμπόρων (FCD), σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI).
Το IFS προϋποθέτει τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη σχετική νομοθεσία για τα τρόφιμα. Οι πιστοποιημένες εταιρείες, εκτός από την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πελατών, απολαμβάνουν της αποδοχής του συνδέσμου λιανεμπόρων της Γερμανίας, Γαλλίας και πρόσφατα και της Ιταλίας (ticket to trade). Επιπλέον, επιτυγχάνουν την μείωση των επιθεωρήσεων από τους πελάτες τους, καθώς αυτοί έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης.

Τέλος, σημειώνεται πως όλες οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου με τις οποίες συνεργαζόμαστε και τους προμηθεύουμε τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας, καθώς και διάφοροι Κρατικοί Φορείς, όπως ο ΕΦΕΤ, διενεργούν τακτικούς ελέγχους στην παραγωγική διαδικασία, στην ιχνηλασιμότητα και στην τήρηση κανόνων υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας μας. Έως σήμερα, όλοι οι παραπάνω έλεγχοι, έχουν ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία και έχουν θέσει υψηλά τον πήχη ποιότητας για τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά με πλήρη αφοσίωση και στρατηγική.

SWITCH THE LANGUAGE